1.     Postanowienia ogólne


1.1.    Niniejszy Regulamin dotyczy wydarzenia "Życie Śmierć. Spotkanie II” się w formie online w dniach 25 marca do 13 kwietnia 2022 r. 

1.2.    Organizatorem Wydarzenia jest Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 48/9.

1.3.    Na użytek niniejszego Regulaminu definiuje się następujące określenia:

1.3.1. Organizator – Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 48/9.

1.3.2. Uczestnik – osoba dokonująca rejestracji udziału w Wydarzeniu, wysyłając formularz zgłoszeniowy i dokonująca wpłaty na wskazane konto.

1.3.3. Wydarzenie – wydarzenie, o którym mowa w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu.

1.4.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie i Regulaminie Wydarzenia oraz zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej aktualnych informacji.

1.5.    Organizator ma prawo odwołać Wydarzenie bez wcześniejszego uprzedzenia z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, lub zmienić jego datę i program z przyczyn losowych, takich jak np. ogłoszenie żałoby narodowej, stanu wyjątkowego lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, choroba lub niedyspozycja osoby prowadzącej lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi, który dokonał opłaty za udział, przysługują uprawnienia przewidziane odpowiednimi przepisami prawa.

1.6.    Wydarzenie przeznaczone jest dla psychologów, terapeutów, lekarzy oraz innych osób zainteresowanych jego tematyką.

1.7.    W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.8.    Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich jego Uczestników.

 

2.     Zasady udziału w Wydarzeniu Życie Śmierć. Spotkanie II.

 

2.1.   Uczestnictwo w Wydarzeniu wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:

2.1.1. Wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej wraz z akceptacją Regulaminu i udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego.

2.1.2. Dokonania opłaty za udział na konto bankowe Organizatora podane w potwierdzeniu rezerwacji i na stronie internetowej.

2.2.    W przypadku dokonywania opłaty za udział w Wydarzeniu przez podmiot lub osobę w imieniu innej osoby należy w tytule przelewu podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest opłata, zgodne z danymi zawartymi w formularzu rejestracyjnym.

2.3.    Organizator prześle każdemu Uczestnikowi na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym instrukcje oraz dane logowania do platformy internetowej, na której transmitowane będzie Wydarzenie. Po zakończeniu Wydarzenia udostępni uczestnikom na okres do 31 grudnia 2022 r. nagrania z wykładów.

2.4.    Organizator wystawi i prześle na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym faktury za dokonane przez Uczestnika wpłaty tylko i wyłącznie na życzenie Uczestnika wyrażone w formularzu zgłoszeniowym. Niewypełnienie pozycji formularza zawierające dane do faktury spowoduje, że faktura nie zostanie wystawiona a wpływ zostanie zaksięgowany jako sprzedaż bezrachunkowa.

2.5.    Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Wydarzeniu. Certyfikat zostanie przesłany na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.

 

3.     Rezygnacja z uczestnictwa i reklamacje

 

3.1.    Osoba, która dokonała rejestracji i opłaty za udział w Wydarzeniu, ma prawo w terminie 14 dni od daty przesłania formularza rejestracyjnego do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji otrzyma zwrot wpłaconej kwoty.

3.2.    Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 3.1, rezygnacja z udziału w Wydarzeniu nie wiąże się ze zwrotem dokonanej na rzecz Organizatora opłaty. Osoba rezygnująca zachowuje jednak pełnię praw do rozporządzania przypisanym jej prawem uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym możliwość odstąpienia go innej zainteresowanej osobie. W takiej sytuacji powinna poinformować osobę wstępującą w posiadane przez nią prawo o obowiązku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego oraz niezwłocznie powiadomić Organizatora o dokonanej cesji.

3.3.    Uczestnik, który dokonał opłaty, a chciałby zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, nie otrzyma zwrotu dokonanych opłat, jednak zachowuje prawo do odstąpienia swojego prawa do udziału w Wydarzeniu innej osobie. W takiej sytuacji powinien poinformować osobę przejmującą prawo do udziału w Wydarzeniu o obowiązku wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego oraz niezwłocznie powiadomić Organizatora o dokonanej cesji.

3.4.    W powiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3.2 i 3.3, osoba przejmująca prawo do udziału w Wydarzeniu powinna podać imię i nazwisko osoby, od której je otrzymała, a także numer rezerwacji.

3.5.    Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Wydarzenia oraz nagrań osobom, które nie dopełniły obowiązku informacyjnego określonego w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4.

3.6.    Wszelkie reklamacje Uczestników Wydarzenia wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora: Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany z siedzibą w Poznaniu przy ul. Prądzyńskiego 48/9.

3.7.    Reklamacje Uczestników Wydarzenia mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia w formie pisemnej. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

3.8.    Organizator nie odpowiada za poziom merytoryczny Wydarzenia, który zależny jest od osób prowadzących wykłady, warsztaty i wydarzenia towarzyszące.

 

4.     Postanowienia końcowe

 

4.1.    W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na konta bankowe, z jakich uprzednio dokonano opłat w ich imieniu.

4.2.    W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, określanych mianem tzw. „siły wyższej”, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, za wyjątkiem wniesionej opłaty za udział.

4.3.    Przebieg Wydarzenia zostanie utrwalony przez Organizatora poprzez stworzenie zapisu audiowizualnego. Rejestracja uczestnictwa oraz udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na wykorzystanie jego wizerunku do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy wizerunek i/lub głos Uczestnika zostanie nagrany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu w otoczeniu prowadzącego. Uczestnik wyraża zgodę na: rejestrację swojego głosu, nagrywanie wizerunku swojej twarzy, upowszechnienie zdjęć i materiałów filmowych (w całości bądź w części) zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas uczestnictwa w Wydarzeniu.

4.4 Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do nie nagrywania, nie kopiowania, nierozpowszechniania treści wykładów. W przypadku naruszenia prawa zastosowanie mają zapisy zawarte w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4.5.    Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4.6.    Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się osoby wysyłającej formularz do przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

4.7.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.8.    Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) Organizator Wydarzenia oświadcza, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Wydarzenia. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

498.    Organizator zastrzega sobie możliwość dystrybucji określonej puli prawa udziału w Wydarzeniu poza regularną sprzedażą i na warunkach innych niż określone w niniejszym Regulaminie.

4.9.    Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej. Telefon:

+48 502289190

Email:

sylwiawojcik2013@gmail.com

Znajdziesz mnie na Facebooku: