Jeśli tutaj trafiłaś/eś oznacza to, że:

zapisałeś/łaś się do mojego newslettera, pobrałaś/eś materiały edukacyjne, brałaś/łeś udział w webinarze, w szkoleniu, prezentacji, wykładzie, hermind’zie, mastermind’zie, sesji coachingowej, kursie online, wypełniłaś/łeś ankietę, brałaś/łeś udział w wyzwaniu na Facebooku, albo chcesz wziąć udział w kursie, programie mentoringowym lub wydarzeniu Życie Śmierć. Spotkanie.


Korzystanie z tych produktów oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1.Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Ciebie. 

1.2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany, ul. Prądzyńskiego 48/9, 61-523 Poznań, NIP 5992467665. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.


1.3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z: Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany, ul. Prądzyńskiego 48/9, 61-523 Poznań; sylwiawojcik2013@gmail.com


1.4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Klienta, nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim. 

 

1.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Klienta obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.  
§2 DEFINICJE 

 

„Administrator” – Sylwia Wójcik Pracownia Psychologiczna Czas na Zmiany, ul. Prądzyńskiego 48/9, 61-523 Poznań

„Klient” – każdy podmiot korzystający z produktów oferowanych przez Administratora.

„Produkt” - newsletter, materiały edukacyjne, webinar, szkolenie, prezentacja, wykład, hermind, mastermind, sesja terapeutyczna, sesja konsultingowa, kurs online, wyzwanie na Facebooku.

„Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, 

„Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną. 


§3 ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach działalności Administratora dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych: 

3.1. w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora (w tym w celu informowania o nowych produktach oferowanych przez Administratora oraz o jego działalności), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.2. w celu wykonywania umów (oraz wyceny) zawieranych przez Administratora z Klientem, w tym organizowania szkoleń, warsztatów, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) – dane firmy, NIP, adres, imię i nazwisko; 

3.5. w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) – imię, adres e-mail, numer umowy lub zamówienia,

3.6. w celu tworzenia ewidencji wymaganych przez RODO np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) imię, nazwisko, adres e-mail,

3.7. Dane osobowe są przetwarzane również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3.8. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które klient sam poda.


§4 Twoje prawa

4.1. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt z Tobą, przekazywanie Tobie informacji o działalności Administratora lub wykonanie usługi. 

4.2. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

4.3. Jeżeli nie chcesz, aby Administrator przetwarzał Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

4.4. Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

4.5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§5 Okres przetwarzania

5.1. Dane Klienta będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów. 

5.2. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłane będą do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.


§6 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

6.1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

6.2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. 

6.3. Administrator, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych zewnętrznym podmiotom:

a) w związku z działaniami na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów; m.in. Facebook, Instagram, Twitter, Google+, a także w ramach korzystania z usług takich jak: Google Analytics, Google Disc, Google Docs i Google Form;

b) firmom kurierskim, firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych, firmom oferującym usługi księgowe, firmom umożliwiającym wysyłkę newsletterów;

6.4. Podmioty zewnętrzne, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO. 


§7 Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 


§8 Klient przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. 


§9 Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie Administratora. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.


Data publikacji Polityki Prywatności: 11 czerwca 2018


+48 502289190

sylwiawojcik(at)wp.pl


Telefon:

+48 502289190

Email:

sylwiawojcik2013@gmail.com

Znajdziesz mnie na Facebooku: